អត្ថបទថ្មីៗ

FAQ ការណែនាំយុទ្ធសាស្រ្ត

របៀបប្រើប្រាស់សំបុត្របានមកពីកម្មវិធីពិសេស និង Satellites (FAQ)

របៀបប្រើប្រាស់សំបុត្របានមកពីកម្មវិធីពិសេស និង Satellites គឺជាសំនូរសាមញ្ញមួយពីអ្នកចាប់ផ្តើមលេងកីឡា Fantasy។ សិក្សាពីរបៀបទទួលបានសំបុត្រឥតគិតថ្លៃ និងចូលរួមការប្រកួតដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់អ្វីទាំងអស់។ ក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនឹងរៀនអំពី របៀបប្រើសំបុត្រឥតគិតថ្លៃ (សំនួរពីអ្នកប្រើប្រាស់) តើសំបុត្រជាអ្វី? តើ Satellite/ Qualifier ជាអ្វី? តើអ្នកអាចរក Satellite បានដោយរបៀបណា? តើអ្នកអាចរកសំបុត្រឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកនៅឯណា? តើអ្នកអាចទទួលបានសំបុត្រឥតគិតថ្លៃពីកម្មវិធីពិសេសដោយរបៀបណា? ឈ្នះ Rookie Freerolls របៀបប្រើសំបុត្រឥតគិតថ្លៃ (សំនួរពីអ្នកប្រើប្រាស់) អ្នកចូលរួមថ្មីម្នាក់បានសួរពួកយើងនូវសំនូរខាងក្រោមថា តើសំបុត្រឥតគិតថ្លៃត្រូវរក និងប្រើយ៉ាងដូចម្តេច? ក្រៅពីនេះ គាត់ក៏មិនអាចរកការប្រកួតដែលគាត់អាចលេងជាមួយសំបុត្រនោះបានដែរ។ “ខ្ញុំជាសមាជិកថ្មីដែលលេងក្នុង​ Fanteam និងទទួលបានសំបុត្រជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីចូលលេងក្នុងការប្រកួតដោយឥតគិតថ្លៃ តើសំបុត្រនោះនៅត្រង់ណា។ ខ្ញុំចូលមើលក្នុង Lobby តែរកអត់ឃើញ កន្លែងដែលខ្ញុំអាចចូលរូមបាន ឬមានសញ្ញារូបសំបុត្រអ្វីនោះទេ។ តើមានអ្នកណាអាចចង្អុលបង្ហាញខ្ញុំបន្តិចបានទេ?” ពួកយើងបានធ្វើអោយចម្ងល់នេះលេចជារូបរាង។ អរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកជាមួយពូកយើង! តើសំបុត្រជាអ្វី? ជាបឋម សំបុត្រគឺជាការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលអ្នកទទួល ឬអាចឈ្នះសម្រាប់ចូលរួមការប្រកួតធំបំផុតរបស់ពួកយើង។ ប្រើប្រាស់សំបុត្រសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការប្រកួត គឺដូចទៅនឹងការចំណាយទឹកប្រាក់ទិញចូលអញ្ចឹងដែរ។ អ្នកអាចរកសំបុត្របានតាមពីរបៀប៖ កម្មវិធីពិសេស និង Bonuses Satellites […]

ពិសេស

FAQ ការណែនាំយុទ្ធសាស្រ្ត

របៀបប្រើប្រាស់សំបុត្របានមកពីកម្មវិធីពិសេស និង Satellites (FAQ)

របៀបប្រើប្រាស់សំបុត្របានមកពីកម្មវិធីពិសេស និង Satellites គឺជាសំនូរសាមញ្ញមួយពីអ្នកចាប់ផ្តើមលេងកីឡា Fantasy។ សិក្សាពីរបៀបទទួលបានសំបុត្រឥតគិតថ្លៃ និងចូលរួមការប្រកួតដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់អ្វីទាំងអស់។ ក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនឹងរៀនអំពី របៀបប្រើសំបុត្រឥតគិតថ្លៃ (សំនួរពីអ្នកប្រើប្រាស់) តើសំបុត្រជាអ្វី? តើ Satellite/ Qualifier ជាអ្វី? តើអ្នកអាចរក Satellite បានដោយរបៀបណា? តើអ្នកអាចរកសំបុត្រឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកនៅឯណា? តើអ្នកអាចទទួលបានសំបុត្រឥតគិតថ្លៃពីកម្មវិធីពិសេសដោយរបៀបណា? ឈ្នះ Rookie Freerolls របៀបប្រើសំបុត្រឥតគិតថ្លៃ (សំនួរពីអ្នកប្រើប្រាស់)

ព័ត៌មានពិសេស

FAQ

FAQ ការណែនាំយុទ្ធសាស្រ្ត

របៀបប្រើប្រាស់សំបុត្របានមកពីកម្មវិធីពិសេស និង Satellites (FAQ)

របៀបប្រើប្រាស់សំបុត្របានមកពីកម្មវិធីពិសេស និង Satellites គឺជាសំនូរសាមញ្ញមួយពីអ្នកចាប់ផ្តើមលេងកីឡា Fantasy។ សិក្សាពីរបៀបទទួលបានសំបុត្រឥតគិតថ្លៃ និងចូលរួមការប្រកួតដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់អ្វីទាំងអស់។ ក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនឹងរៀនអំពី របៀបប្រើសំបុត្រឥតគិតថ្លៃ (សំនួរពីអ្នកប្រើប្រាស់) តើសំបុត្រជាអ្វី? តើ Satellite/ Qualifier ជាអ្វី? តើអ្នកអាចរក Satellite បានដោយរបៀបណា? តើអ្នកអាចរកសំបុត្រឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកនៅឯណា? តើអ្នកអាចទទួលបានសំបុត្រឥតគិតថ្លៃពីកម្មវិធីពិសេសដោយរបៀបណា? ឈ្នះ Rookie Freerolls របៀបប្រើសំបុត្រឥតគិតថ្លៃ (សំនួរពីអ្នកប្រើប្រាស់)

Interviews

ប្រភេទ

Image drop down selection